SNAP ເເມ່ນໂຄງການຂອງຮັຖທີ່ຊ່ອຍບຸກຄົນ ເເລະຄອບຄົວທີ່ມີຮາຍໄດ້ປານກາງ ເເລະຕໍ່າເເລະຖືກັບເງື່ອນໄຂທີ່ທາງຮັຖໄດ້ກຳນົດ, ທ່ານກໍມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບບັດໄປຊື້ອາຫານ. ຖ້າຫາກທ່ານສົນໃຈຕິດຕໍ່ສອບຖາມໄດ້ ທີ່ສູນກາງຊວ່ຍເຫລືອລາວ ຮັຖມິນນີໂຊຕາ.

Share This